ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈPTT នៅពេជ្រនិល ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំឲ្យមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំសម្រាប់សាសានិកឥស្លាម ។ នេះជាស្ថានីយ៍PTT ដំបូងគេដែលបានរៀបចំ ដោយតាមគំរោង ក្រុមហ៊ុនPTT នឹងរៀបចំឲ្យមានដូចគ្នានៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនទៀត។

ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈPTT នៅពេជ្រនិល ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំឲ្យមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំសម្រាប់សាសានិកឥស្លាម ។ នេះជាស្ថានីយ៍PTT ដំបូងគេដែលបានរៀបចំ ដោយតាមគំរោង ក្រុមហ៊ុនPTT នឹងរៀបចំឲ្យមានដូចគ្នានៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនទៀត។

Spread the love
Digiqole Ad

ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈPTT នៅពេជ្រនិល ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំឲ្យមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំសម្រាប់សាសានិកឥស្លាម ។ នេះជាស្ថានីយ៍PTT ដំបូងគេដែលបានរៀបចំ ដោយតាមគំរោង ក្រុមហ៊ុនPTT នឹងរៀបចំឲ្យមានដូចគ្នានៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនទៀត។

Digiqole Ad

Related post