ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន បន្តទៅទីតាំងប្រមូលផល

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន បន្តទៅទីតាំងប្រមូលផល

Spread the love
Digiqole Ad

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន បន្តទៅទីតាំងប្រមូលផលនេសាទ ស្ថិតនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ដើម្បីទិញត្រីធ្វើប្រហុក ផ្អក ទុកបរិភោគនៅឆ្នាំក្រោយ។

រូបថត៖ BTV

Digiqole Ad

Related post

139 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *